Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BUREAU LANDELIJK GEBIED Versie 1, per 1 september 2018

1. DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bureau Landelijk Gebied: De gebruiker of houder van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: Elke wederpartij van Bureau Landelijk Gebied.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes, overeenkomsten, verbintenissen, afspraken en of nader of nadien te maken afspraken tussen Bureau Landelijk Gebied en haar opdrachtgever.

2.2 Toepassing van de door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is tijdig van deze algemene voorwaarden kennis te nemen zal Bureau Landelijk Gebied verwijzen naar haar website.

2.4 De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en die voorwaarden te hebben doorgelezen indien tot 24 uur na de uitvoering van de daadwerkelijke opdracht geen schriftelijke reactie door Bureau Landelijk Gebied is ontvangen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

3. TOEPASSELIJK RECHT
3.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

4. OFFERTES
4.1 Offertes kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.
4.2 Bijlagen bij een offerte blijven tot opdracht eigendom van Bureau Landelijk Gebied.
4.3 Offertes zijn wederzijds vrijblijvend en binden partijen op generlei wijze.

4.4 Bureau Landelijk Gebied kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5 Een samengestelde aanbieding verplicht Bureau Landelijk Gebied niet tot het verrichten van een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5 Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.

6. OPDRACHTEN
6.1 Afhankelijk van de aard, omvang of andere omstandigheden, zal een opdracht schriftelijk worden uitgebracht dan wel mondeling worden uitgesproken.
6.2 Een opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Bureau Landelijk Gebied is afgesproken of is overeengekomen.

7. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
7.1 Een opdracht of wijziging wordt niet aanvaard indien Bureau Landelijk Gebied binnen 30 dagen daarop als zodanig reageert.

8. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN Bureau Landelijk Gebied
8.1 Bureau Landelijk Gebied zal de opdracht zo goed als binnen haar grenzen mogelijk zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar haar beste weten en verricht haar diensten naar beste kunnen en wetenschap.
8.2 Bureau Landelijk Gebied zal aantasting van de onafhankelijkheid van haar advies en diensten te allen tijde vermijden.
8.3 De opdracht moet binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd, behoudens omstandigheden die aan Bureau Landelijk Gebied redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.
8.4 Indien in de opdracht begrepen is het geven van financiële- en of kosteninformatie, is Bureau Landelijk Gebied niet aansprakelijk indien blijkt dat deze informatie afwijkt ten opzichte van de werkelijkheid.
8.5 Bureau Landelijk Gebied zal vertrouwelijk met gegevens en informatie van haar opdrachtgever omgaan.

9. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
9.1 De opdrachtgever zal de door hem verschuldigde bedragen tijdig voldoen.
9.2 De opdrachtgever zal Bureau Landelijk Gebied alle nodige relevantie informatie tijdig verschaffen, verband houdend met de opdracht.
9.3 De opdrachtgever zal vertrouwelijk met gegevens en informatie van Bureau Landelijk Gebied omgaan en nimmer de publiciteit kiezen.

10. OPTREDEN VAN Bureau Landelijk Gebied ALS GEMACHTIGDE
10.1 Bureau Landelijk Gebied treedt slechts op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever Bureau Landelijk Gebied daartoe schriftelijk heeft aangewezen en Bureau Landelijk Gebied daarmee schriftelijk akkoord is gegaan.

11. SAMENWERKING MET DERDEN
11.1 De aan Bureau Landelijk Gebied verstrekte opdracht strekt zich niet uit over werkzaamheden van derden, behoudens voor zover Bureau Landelijk Gebied voor de uitvoering van haar opdracht gebruik maakt van diensten van derden, ofwel met derden samenwerkt.

12. ADVIESKOSTEN
12.1 De advieskosten omvatten:
– de honorering van de werkzaamheden en tijdsbesteding
– de gemaakte kosten
– bijkomende kosten, reiskosten, verblijfskosten, verschotten
12.2 De advieskosten zijn declarabel naar één van de onderstaande maatstaven:
a. Op basis van bestede tijd
b. Op basis van de werkelijk gemaakte kosten
c. Op basis van een overeengekomen bedrag
12.3 Bij de totstandkoming van de opdracht zal worden overeengekomen naar welke maatstaven de advieskosten zullen worden berekend. Indien niet nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de advieskosten declarabel volgens a en b.
12.4 Indien de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht wijzigingen aanbrengt die leiden tot extra werkzaamheden, dan zijn de kosten hieraan verbonden declarabel volgens a en b.

13. BETALINGEN
13.1 De advieskosten van Bureau Landelijk Gebied zijn verschuldigd naar de mate van het verrichten en de aard van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden en/of het gereedkomen van de verschillende fasen van de opdracht.
13.2 De door Bureau Landelijk Gebied periodiek te declareren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting en andere wettelijk verschuldigde belastingen of bedragen.
13.3 Op 1 januari worden de tarieven van Bureau Landelijk Gebied gecorrigeerd (indexatie). Deze correctie wordt ook in lopende opdrachten doorgevoerd.
13.4 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de verschuldigde bedragen binnen 21 dagen na datum factuur zijn voldaan en zijn bijgeschreven op de rekening van Bureau Landelijk Gebied.
13.5 Indien een betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is Bureau Landelijk Gebied bevoegd het werk te schorsen, verminderd de haar verder toekomende rechten.
13.6 Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan Bureau Landelijk Gebied over het aan haar verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente bedraagt over het totaal te betalen factuurbedrag 1% per maand met een minimum van €. 25 per maand of een gedeelte daarvan.
13.7 Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, zal Bureau Landelijk Gebied met in acht name van art. 13.6 een herinnering sturen. Daarna is Bureau Landelijk Gebied bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke en of andere kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
13.8 Betalingen dienen te geschieden in de aangegeven valuta.
13.9 Overschrijvingskosten, eventuele koersverschillen en bankkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

14. TUSSENTIJDSE OF VOORTIJDIGE OPZEGGING VAN EEN OPDRACHT DOOR DE OPDRACHTGEVER
14.1 De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen. Niettemin is de opdrachtgever gehouden Bureau Landelijk Gebied naar de stand van het werk alles te vergoeden en voor het resterende deel 50%.
14.2 Indien een te verrichten dienst wordt geannuleerd binnen 48 uur voor de uitvoering daarvan is Bureau Landelijk Gebied gerechtigd daarvoor de verloren tijd tegen het geldende uurtarief in rekening te brengen.

15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1 Voor zover Bureau Landelijk Gebied aansprakelijk mocht zijn voor het door haar geleverde werk jegens haar opdrachtgever, dient de opdrachtgever Bureau Landelijk Gebied daarvoor, binnen een redelijk korte termijn na het uitbrengen van de factuur, schriftelijk in gebreke te stellen.

15.2 Indien Bureau Landelijk Gebied aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.3 Indien Bureau Landelijk Gebied aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bureau Landelijk Gebied beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.4 Bureau Landelijk Gebied is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, vermogensschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van terrorisme, asbest, verontreiniging van grond en water en andere vergelijkbare schade.
15.5 Bureau Landelijk Gebied is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie of handelen van de opdrachtgever, van zijn of haar cliënt en van derden.
15.6 Bureau Landelijk Gebied is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook veroorzaakt, aan eigendommen van de opdrachtgever of van derden, ontstaan tijdens of in verband met haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
15.7 De opdrachtgever zal Bureau Landelijk Gebied vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van vorenbedoelde schade aan Bureau Landelijk Gebied doen gelden.
15.8 De in documenten onder randvoorwaarden en uitgangspunten opgenomen tekst, als ware zij hier letterlijk opgenomen en beschreven.
15.9 Bureau Landelijk Gebied is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van e-mail, sociale media en of andere communicatie.
mogelijkheden.

15.10 De in artikel 15 opgenomen beperkingen voor aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet.

16. GEBREKEN, KLACHTTERMIJN
16.1 Klachten dienen naargelang hun aard binnen een redelijke termijn, schriftelijk te worden gemeld aan Bureau Landelijk Gebied.
16.2 Indien een klacht gegrond is zal Bureau Landelijk Gebied de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en dit schriftelijk kenbaar is gemaakt.
16.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is Bureau Landelijk Gebied slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 15.
16.4 Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

17. EIGENDOM EN GEBRUIK VAN STUKKEN, AUTEURSRECHT EN OCTROOIEN.
17.1 Bureau Landelijk Gebied behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en het octrooirecht.
17.2 De door Bureau Landelijk Gebied aan haar opdrachtgever verstrekte bescheiden, zaken en informatie blijven haar eigendom, totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
17.3 De opdrachtgever zal de door Bureau Landelijk Gebied verstrekte bescheiden, zaken en informatie niet zonder haar nadrukkelijke toestemming vermenigvuldigen, openbaar maken en of aan derden verstrekken.
17.4 Indien blijkt dat de opdrachtgever niet in overeenstemming met art. 17.3 heeft gehandeld is Bureau Landelijk Gebied gerechtigd de opdrachtgever daarop aan te spreken en een aanvullende nota te sturen ter hoogte van 2 maal het eerste factuurbedrag.

18 Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld.

19. Verwerking Persoonsgegevens

19.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Bureau Landelijk Gebied persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

20. GESCHILLEN
20.1 Eventuele geschillen zullen zoveel als mogelijk langs der minnelijke weg worden opgelost.
20.2 Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is verkiest Bureau Landelijk Gebied mediation.
20.3 De rechter in het arrondissement van Bureau Landelijk Gebied is bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
20.4 Bureau Landelijk Gebied heeft het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
20.5 Indien Bureau Landelijk Gebied geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld is Bureau Landelijk Gebied bevoegd de met het geschil samenhangende extra kosten aanvullend te declareren.